Bidrag och administration

Till fullföljande av stiftelsens ändamål skall av kapital och avkastning utdelas anslag och bidrag till enskilda, företag och institutioner. Stiftelsen kan även genom att främja ökad samverkan mellan utbildningsväsendet och näringslivet eller genom andra åtgärder förverkliga sitt ändamål.

 

Av den årliga avkastningen skall minst 80 procent i genomsnitt under löpande femårsperiod tas i anspråk för stiftelsens ändamål.

Från stiftelsens början 1987 har stiftelsen utdelat medel om 40 Mkr eller i medeltal 0,9 Mkr per år.

Under den senaste 5-årsperioden (2019-23) har stiftelsen utdelat ca 1,9 Mkr/år. 

Hur mycket bidrag som beviljas varje år beror bl a på vilka ansökningar om bidrag som erhållits samt vilken utdelning som stiftelsen bedömer är möjlig med hänsyn till den ekonomiska situationen. I följande tabell redovisas hur mycket bidrag som beviljats de senaste åren:

2019 –     600 tkr (3 ansökningar)
2020 –     532 tkr (5)
2021 –  2 603 tkr (8)
2022 –     700 tkr (3)  

2023 –  1 498 tkr (6)

Det bör noteras att ett beviljat bidrag kan fördelas på utbetalningar under flera år.
Stiftelsen bedömer att bidrag i samma omfattning skall kunna beviljas de kommande åren.

Stiftelsen erhåller varje år avsevärt fler ansökningar än de som beviljas bidrag. Eftersom stiftelsens utdelningsmöjligheter är begränsade måste en prioritering göras. Denna kan medföra att intressanta och välmotiverade ansökningar tvingas avslås. Som följd härav är stiftelsen restriktiv med bidrag till studieresor och studier.

Erhållna ansökningar är till övervägande delen relaterade till skogsbruk och natur-och viltvård. Stiftelsen ser gärna att fler ansökningar är relaterade till skogsindustrin och då främst teknikområdet.

 

Administration

Stiftelsen har sitt säte i Norrköping och förvaltas av en styrelse bestående av ordförande Arne Wallin och övriga ledamöter Anders Lindström, Airi Nikko, Per Olsson och Lars Winter.

Lars Winter handlägger, på styrelsens uppdrag, stiftelsens olika ärenden.

Kontakt

E-post: info@onnesjostiftelsen.se
Telefon: 070-2075113